Latihan Soal Sejarah SMA Kelas 2 Semester 1

Soal
1.      
Bukti yang menyebutkan bahwa
masuknya agama Hindu adalh dari teori arus balik yaitu dari prasasti …..
a.      
Nalanda O
b.     
Talangtuo
c.      
Yupa
d.     
Kebon kopi
e.     
Ciareteun
2.      
Teori persebaran agama Hindu
dimana teori dari salah satu kasta yang mampu menggunakan bahasa Sansekerta dan
huruf Pallawa adalah dari kasta …..
a.      
Waisya
b.     
Ksatria
c.      
Sudra
d.     
Brahmana O
e.     
Arus balik
3.      
Teori
masuknya Hindu ke Indonesia yang menyebutkan seorang musafir pernah singgah di
To Lo Mo pada sekitar abad ke – 5 M adalah sumber dari
a.      
Catatan
Dinasti Han, Dinasti Sung, Dinasti Yuan dan Dinasti Ming
b.     
Fa-Hien
c.      
I-Tsing O
d.     
Berita dari
India
e.     
Berita dari
arab
4.      
Terdapat beberapa hipotesis
masuknya Hindu di Indonesia, berikut ini manakah teori yang dianut oleh J.C.
van Leur
a.      
Hipotesis Waisya
b.     
Hipotesis Kesatria
c.      
Hipotesis Brahmana O
d.     
Hipotesia Sudra
e.     
Teori arus balik
5.      
Bosch mengemukakan bahwa yang
pertama kali menyebarkan agama Hindu adalah para intelektual yang ikut
menumpang kapal – kapal dagang ke India, setelah lama disana mereka kembali ke
Indonesia dan menyebarkan agama Hindu, teori ini disebut juga …..
a.      
Hipotesis Waisya
b.     
Hipotesis Kesatria
c.      
Hipotesis Brahmana
d.     
Hipotesia Sudra
e.     
Teori arus balik O
6.      
Proses masuk dan berkembangnya
pengaruh kebudayaan dan agama Hindu ke Indonesia disebut …
a.      
Hinduisme O
b.     
Indianisme
c.      
Asimilasi
d.     
Akulturasi
e.     
Sinkretisme
7.      
Hipotesis yang menyatakan bahwa
penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh para prajurit adalah penjelasan
dari teori …
a.      
Ksatria O
b.     
Sudra
c.      
Waisya
d.     
Brahmana
e.     
Arus balik
8.      
Dalam bidang sosial, pengaruh
India terhadap Indonesia terlihat pada ….
a.      
Timbulnya dinasti dalam kerajaan
b.     
Timbulnya stratifikasi sosial
dalam masyarakat O
c.      
Golongan pedagang mendapat berkah
dari penguasa
d.     
Meningkatnya pengaruh para pegawai
kerajaan
e.     
Munculnya bentuk kebudayaan baru
9.      
Candi dalam agama Hindu umumya
berfungsi sebagai ……
a.      
Makam O
b.     
Pemujaan
c.      
Makam dan pemujaan
d.     
Upacara keagamaan
e.     
Bukti adanya agama Hindu
10.  
Kecakapan suatu bangsa menerima
unsur budaya asing dan mengolahnya sesuai dengan kepribadian bangsa disebut
….
a.      
Akulturasi
b.     
Adopsi kebudayaan
c.      
Lingua franca
d.     
Local genius O
e.     
Adat istiadat
11.  
Berkat masuknya ajaran Budha di
Kutai terdapat banyak peruahan pada kerajaan tersebut, berikut yang termasuk
pada aspek kehidupan budaya adalah…
a.      
Berubahnya kerajaan kutai dari
yang sebelumnya berupa kelompok – kelompok menjadi kerajaan
b.     
Berubahnya nama – nama pemimpin
kutai menjadi berakhiran man
c.      
Kutai bersifat terbuka dan mau
menerima pengaruh dari luar
d.     
Kutai berubah menjadi kerajaan
yang meletakkan ekonominya pada bidang perdagangan sesuai posisinya yang
strategis dalam lalulintas  pelayaran
perdagangan
e.     
Adanya yupa, menhir, serta
waprakeswara O
12.  
Berikut adalah prasasti yang
ditemukan sebagai bukti adanya kerajaan Tarumanegara kecuali …
a.      
Ciareteun
b.     
Kebon kopi
c.      
Muara Cianten
d.     
Prasasti Tugu
e.     
Prasasti Talang Tuo O
13.  
Kerajaan Mataram dahulu terpecah
menjadi 2 yaitu Mataram Hindhu dan Mataram Budha, peninggalan Mataram Budha
yang terkenal sampai sekarang adalah ….
a.      
Candi Mendut
b.     
Candi Pramanan
c.      
Candi Borobudur O
d.     
Candi Dieng
e.     
Candi Muara Takus
14.  
Berikut adalah faktor runtuhnya
kerajaan Majapahit kecuali
a.      
Perang saudara
b.     
Daerah – daerah melepaskan diri
c.      
Kelemahan pemerintah pusat akibat
perang saudara
d.     
Masuknya ajaran agama Islam
e.     
Adanya pemberontakan O
15.  
Berikut adalah ciri candi – candi
yang berasal dari Jawa Tengah kecuali ….
a.      
Bentuk bangunan tambun
b.     
Merupakan perpaduan tingkatan O
c.      
Candi induk di tengah halaman
d.     
Erahan batu andesit
e.     
Kebanyakan menghadap ke timur
16.  
Pengaruh Hindu yang masuk ke
Indonesia mengakibatkan perubahan – perubahan yang besar pada tata kehidupan bangsa
Indonesia, tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan yang mendasar sebab ….
a.      
Pengaruh Hindu semakin kuat
b.     
Bangsa Indonesia juga memliki
kebudayaan yang tinggi O
c.      
Kurang cakapnya penyebaran agama
Hindu
d.     
Kebudayaan Hindu bersifat ekslusif
e.     
Kesulitan komunikasi bagi penyebar
Hindu dengan masyarakat Indonesia
17.  
Kata candi berasal dari kata
candika graha yang berarti ….
a.      
Patung
b.     
Pemujaan
c.      
Makam O
d.     
Dewi maut
e.     
Animisme
18.  
Berikut adalah beberapa faktor
runtuhnya kerajaan majapahit, kecuali ……
a.      
terdesaknya kerajaan majapahit sebagai akibat munculnya kerajaan yg
lebih besar dan lebih kuat
b.     
tidak ada peralihan kepemimpinan atau kaderisasi seperti yang terjadi
pada masa kekuasaan majapahit
c.      
berlangsungnya perang saudara yang justru melemahkan kekuasaan kerajaan
d.     
adanya bencana alam yang mengharuskan kerajaan majapahit untuk berpindah
tempat O
e.     
kemunduran ekonomi dan perdagangan
19.  
Faktor yang menyebabkan runtuhnya
kerajaan mataram hindu adalah ….
a.      
Adanya perang saudara
b.     
Adanya berbagai pemberontakan
c.      
Terjadi bencana letusan gunung
berapi
d.     
Tergerusnya agama hindu pada
mataram kuno yang disebabkan adanya agama islam
e.     
Adanya dualisme kepemimpinan
20.  
Di kerajaan Majapahit pada masa
pemerintahan Tribhuwnatunggadewi yaitu tepatnya pada tahun 1328 – 1350 pernah
terjadi pemberontakan, pemberontakan tersebut sering disebut dengan
pemberontakan ……
a.      
Pemberontakan ranggalawe
b.     
Pemberontakan kuti
c.      
Pemberontakan sadeng
d.     
Pemberontakan nambi
e.     
Pemberontakan sora
21.  
Tokoh yang berasumsi bahwa
penyebaran agama Islam berasal dari Gujarat (India) adalah …..
a.      
Snouck Hurgronjte O
b.     
S.Q. Fatimah
c.      
Eugene Dubois
d.     
N.J Krom
e.     
F.D.K Bosch
22.  
Sumber penyebaran agama islam yang
menyebutkan penyebaran agama Islam di Indonesia didapat dari catatan perjalan
Marco Polo adalah sumber berita dari …..
a.      
Arab
b.     
India
c.      
Italia O
d.     
Cina
e.     
Inggris
23.  
Dari Indonesia sendiri juga
terdapat bukti sumber berita tentang penyebaran dan perkembangan agama Islam di
Indonesia. Bukti yang berasal dari Nisan makam yang ditemukan di daerah Leran,
Gresik adalah makam dari ……
a.      
Makam Sultan Malik Al – Saleh
b.     
Makam Maulana Malik Ibrahim
c.      
Makam Fatimah Binti Maimun O
d.     
Makam Iskandar Malik
e.     
Sunan Gresik
24.  
Awalnya islamisasi di Indonesia
dilakukan oleh …..
a.      
Ksatria
b.     
Ulama
c.      
Musafir Cina
d.     
Pedagang O
e.     
Penjajah dari barat
25.  
Penyebaran agama Islam berasal
dari berbagai saluran salah satunya dari pendidikan, berikut adalah tempat yang
dilakukan penyebaran Islam
a.      
Surau
b.     
Langgar
c.      
Masjid
d.     
Pesantren
e.     
Sekolahan O
26.  
Islam cepat diterima masyarakat
Indonesia karena …..
a.      
Tidak mengenal kasta O
b.     
Penyebarannya melalui jalan
peperangan
c.      
Dilakukan dengan menaklukkan
kerajaan – kerajaan besar
d.     
Dalam membangun hubungan lebih
bersifat politik
e.     
Kepercayaannya sama dengan
animisme
27.  
Berikut ini bukan sumber berita
tentang persebaran dan perkembangan Islam di Indonesia untuk pertama kali
adalah …..
a.      
Berita dari bangsa Arab
b.     
Berita dari bangsa india
c.      
Berita dari bangsa Prancis O
d.     
Berita dari bangsa Italia
e.     
Berita dari bangsa Cina
28.  
Akibat masuknya agama dan
kebudayaan Islam menyebabkan terjadinya perubahan sistem dan struktur sosial
masyarakat di kerajaan bercorak Islam, Kecuali
a.      
Sistem sosial masyarakat yang
merujuk nilai – nilai egalitarianisme
b.     
Stratifikasi sosial masyarakat
bersifat oligarkis
c.      
Mobilitas bisa terjadi secara
horisontal dan vertikal yang sangat jauh berbeda dari masa sebelumnya
d.     
Adanya kasta yang memisahkan antar
satu golongan O
e.     
Terentuknya pusat – pusat
kebudayaan di masjid – masjid
29.  
Berikut ini merupakan faktor yang
membuat Islam dapat secara cepat diterima oleh masyarakat, kecuali…….
a.      
Islam merupakan agama yang
mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan dan antar sesama manusia
b.     
Islam mengajarkan pentingnya pola
dakwah untuk menyebarluaskan ajaran dan nilai – nilainya
c.      
Islam datang dengan sikap simpatik
dan toleran
d.     
Islam datang dengan kekerasan dan
teror O
e.     
Islam tidak pernah memaksa masyarakat
untuk memeluk agama Islam
30.  
Karya sastra zaman Islam dapat
dibedakan atas berikut ini, Keculi ……
a.      
Pantun O
b.     
Hikayat
c.      
Babad
d.     
Suluk
e.     
Syair
31.  
kerajaan samudra pasai disebut
sebagai kerajaan yang makmur, faktor utama penyebab makmurnya kerajaan ini
ialah ……
a.      
memiliki wilayah yang luas
b.     
keadaan alam yang subur
c.      
berada pada letak strategis jalur
perdangan O
d.     
memiliki armada perang yang
tangguh
e.     
sektor pertanian kerajaan samudra
pasai maju
32.  
Berikut ini yang bukan merupakan faktor alam yang
mendorong kemajuan Demak adalah …..
a.      
Letaknya strategis di daerah
pantai
b.     
Mempunyai pelabuhan penting untuk
ekspor – impor
c.      
Mempunyai sungai sebagai sarana
penghubung ke daerah pedalaman
d.     
Mempunyai lahan pertanian subur
e.     
Letaknya di pedalaman sehingga
jauh dari musuh O
33.  
Runtuhnya kerajaan Banten
disebabkan oleh …
a.      
Penaklukan oleh pasukan VOC
b.     
Kematian mendadak Sultan Agung
Tirtayasa
c.      
Serangan Kerajaan Pajajaran
d.     
Pengunduran diri Sultan Agung
Tirtayasa
e.     
Perang keluarga antara Sultan
Ageng dan Sultan Haji O
34.  
Pada masa kerajaan Islam maka
hukum yang berlaku umumnya berlandaskan pada ….
a.      
Perintah raja
b.     
Adat istiadat
c.      
Melanjutkan corak Hindu – Budha
d.     
Al-Quran dan Hadis O
e.     
Perpaduan hukum Islam dan adat
35.  
Kehidupan sosial penduduk di
kerajaan berikut mempunyai kemiripan dengan kehidupan sosial masyarakat di
Mekkah sehingga disebut Serambi Mekkah adalah …..
a.      
Kerajaan Samudra Pasai O
b.     
Kerajaan Mataram Islam
c.      
Kerajaan Demak
d.     
Kerajaan Makassar
e.     
Kerajaan Banten
36.  
Kedudukan Raja kerajaan Islam
dalam suatu kerajaan adalah ….
a.      
Titisan dewa
b.     
Wakil Allah O
c.      
Utusan Allah
d.     
Makhluk Individu
e.     
Utusan dewa
37.  
Berikut ini yang bukan
termasuk local genius bangsa
Indonesia adalah ……
a.      
Kemampuan berlayar
b.     
Kemampuan baca tulis
c.      
Kemampuan membatik
d.     
Mengenal astronomi
e.     
Punya seni pertunjukan berupa
wayang dan gamelan O
38.  
Ciri – ciri bangunan masjid
sebagai hasil akulturasi adalah ……
a.      
Beratap tumpang O
b.     
Beratap kubah
c.      
Memiliki menara untuk azan
d.     
Terbuat dari kayu
e.     
Menjadi satu dengan kompleks makam
39.  
Pengislaman melalui seni tidak
akan meninggalkan seni yang ada sebelumnya karena seni Islam ……
a.      
Menyesuaikan diri O
b.     
Mendesak seni sebelumnya
c.      
Sejajar dengan seni sebelumnya
d.     
Berasimilasi dengan seni
sebelumnya
e.     
Lebih tinggi dari seni sebelumnya
40.  
 Unsur – unsur budaya Hindu dan Buddha
mempengaruhi berbagai bidang kehidupan bangsa Indonesia, kecuali ……..
a.      
Bentuk bangunan
b.     
Bidang ekonomi O
c.      
Bidang seni budaya
d.     
Bidang pemerintahan
e.     
Bidang kepercayaan filsafat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *